aaa
Godziny otwarcia
Biura spółdzielni
Poniedziałek 08:00-16:00
Wt. - Pt 07:00-15:00
Kasa
Poniedziałek 09:00-12:00
13:00-15:30
Wt. - Pt 09:00-12:00
Dyżur Zarządu
Poniedziałek 15:00-16:00
Dyżur Rady Nadzorczej
3-ci wtorek
miesiąca
14:00-15:00
Numer Konta Spółdzielni
SANTANDER BANK
POLSKA S.A.
76 1090 1362 0000 0000 3601 8794

Aktualnosci

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
"Domy Spółdzielcze" w Poznaniu informuje,
że w dniach od 22 do 31 sierpnia KASA Spółdzielni będzie nieczynna.

Wpłaty bez prowizji z tytułu opłat eksploatacyjnych można dokonywać

w SANTANDER BANK POLSKA S.A. przy Placu Wolności 15.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy!


 

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni informuje, że Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 roku, podjęło następujące uchwały:

  • Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku
  • Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Eady Nadzorczej z diałalności od 1 czerca 2021 do 17 maja 2022 roku
  • Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sparawozdania finansowego za rok 2021
  • Uchwała nr 4 i 5 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  • Uchwała nr 6 w sprawie podziału nadwyżki bilansowejza 2021 rok
  • Uchwała nr 7 w sprawie oceny polustracyjnej Spółdzielni
  • Uchwała nr 8 w sprawie przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Czartoria na fundusz remontowy
  • Uchwałą nr 9 Walne Zgromadzenie utrzymało w mocy uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie nie instalowania monitoringu w windach i na klatkach schodowych w budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

 

INFORMACJA

Spółdzielna Mieszkaniowa "Domy Spółdzielcze" w Poznaniu informuje, że złożone zostały deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw dla wszystkich lokali znajdujących się w budynkach należących do Spółdzielni. W związku z tym nie muszą Państwo dokonywać żadnych czynności związanych z wpisem do CEEB, jednakże w przypadku ewentualnej zmiany źródła ciepła w Państwa lokalu prosimy o poinformowanie o tym Spółdzielnię.


 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Spółdzielcze” w Poznaniu zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
na dzień 22 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00

w Wyższej Szkole Bankowej
w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2021r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.06.2021 do 17.05.2022r .
8. Przedstawienie wniosków z lustracji Spółdzielni za lata 2016 – 2018.

9. Przedstawienie prpopzycji zmiany przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Czartoria, przeznaczonych pierwotnie na ewentualne pokrycie roszczeń właścicieli gruntu przy ulicy Garbary 4 do 10 i przekazanie tych środków na fundusz remontowy.

10. Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej nr 41/21 w sprawie nie uwzględnienia wniosku członka o zainstalowanie monitoringu w windzie i na klatce schodowej budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

11. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej.
12. Dyskusja w sprawach ujętych w punktach 5 do 10.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2021r,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.06.2021 do 17.05.2022r,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019-2021,
e) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
f) przyjęcia wniosków polustracyjnych,

g) zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 8/2012 z dnia 29 maja 20212 roku w kwestii przeznaczenia środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Czartoria,

h) odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej.

14. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

15. Wybór delegata na VII Kongres Spółdzielczości.
16. Głosowanie w sprawie wniosków zgłoszonych Komisji Wnioskowej.
17. Zakończenie Zebrania.


Informujemy, że w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Członkowie Spółdzielni osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być złożone na piśmie.
Sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa za 2021 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.06.2021 do 17.05.2022r,  a także projekty uchwał będą
udostępnione do wglądu w biurze Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami oraz mają prawo do
zgłaszania zmian w projektach uchwał zgodnie z § 35 i 36 Statutu Spółdzielni.

Sprawozdania i projekty uchwał mogą być przesłane członkom Spółdzielni w formie elektronicznej po uprzednim złożeniu wniosku pod adresem domy.spoldzielcze@op.pl.


Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.


 

KOMUNIKAT

Do Spółdzielni wpłynął wniosek postulujący ogrodzenie trawnika przed budynkiem przy ulicy Garbary, od strony ulicy, pomiędzy numerami 6a i 14a.
Płotek mógłby mieć 40 lub 70 centymetrów wysokości. Wewnątrz posadzona byłaby roślinność. Ponieważ teren tylko w części należy do Spółdzielni, a w pozostałej części jest terenem miejskim, Spółdzielnia samodzielnie mogłaby ogrodzić jedynie część trawnika a całość w porozumieniu ze służbami miejskimi.
Zarząd konsultował propozycję z Radą Nadzorczą i uznano, że przed podjęciem decyzji, celowym byłoby zasięgnięcie opinii szerszego kręgu mieszkańców. Dlatego też prosimy Państwa o wyrażenie opinii w tej sprawie. Opinie można przekazać, telefonicznie 61 852 44 66, pocztą elektroniczną domy.spoldzielcze@op.pl lub pocztą na adres Spółdzielni.


 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
"Domy Spółdzielcze" w Poznaniu informuje,
że biuro i KASA Spółdzielni w miesiącu kwietniu będzie pracować w normalnych godzinach.


 

INFORMACJA

Spółdzielnia otrzymała ofertę wynajmu ścian budynków przy ulicach Powstańców Wielkopolskich, Kazimierza Wielkiego i Karmelickiej na wymalowanie muralów komercyjnych z czynszem najmu od 1500 do 2500 złotych miesięcznie za okres, kiedy na jednej ze ścian eksponowane będą reklamy.

Ponieważ reklamy mogłyby być często zmieniane, co będzie się wiązać z utrudnieniami dla mieszkańców, Zarząd przed podjęciem decyzji prosi Państwa o wyrażenie opinii w sprawie wynajmu ściany.

Pieniądze z wynajmu mogłyby być przeznaczone na wymalowanie w przyszłości niekomercyjnego muralu o dowolnej tematyce, lub przeznaczone na potrzeby eksploatacyjne lub remontowe nieruchomości.

Opinie można przekazać telefonicznie 61 852 44 66, pocztą elektroniczną domy.spoldzielcze@op.pl lub pocztą na adres Spółdzielni.

Przykładowy mural komercyjny:

mural2022A


 

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Domy Spółdzielcze" informuje, że w sprawie montażu monitoringu w windach i klatkach schodowych budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, 48 osób wypowiedziało się przeciw instalowaniu kamer, a 2 osoby poparły propozycję. Wobec tego, że część mieszkańców wyrażała zdecydowany sprzeciw, Zarząd nie przewiduje w najbliższym czasie montażu kamer monitoringu w windach i na klatkach schodowych.


 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "DOMY SPÓŁDZIELCZE" w Poznaniu informuje, że od dnia 5 października 2021 roku w skrzynkach pocztowych będą sukcesywnie umieszczane rozliczenia zużucia zimnej wody, kosztów jej podgrzania oraz rozliczenie zużycia C.O.

Osoby, które podały adres mailowy lub korespondencyjny otrzymają w/w rozliczenia zgodnie ze zgłoszeniem.