aaa
Godziny otwarcia
Biura spółdzielni
Poniedziałek 08:00-16:00
Wt. - Pt 07:00-15:00
Kasa
Poniedziałek 09:00-12:00
13:00-15:30
Wt. - Pt 09:00-12:00
Dyżur Zarządu
Poniedziałek 15:00-16:00
Dyżur Rady Nadzorczej
3-ci wtorek
miesiąca
14:00-15:00
Numer Konta Spółdzielni
SANTANDER BANK
POLSKA S.A.
76 1090 1362 0000 0000 3601 8794

Aktualnosci

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Spółdzielcze w Poznaniu ogłasza przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,4 m2 położonego w Poznaniu przy ulicy Królowej Jadwigi 32a m 2.

Oględzin lokalu można dokonać w terminie uzgodnionym w Spółdzielni.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o <Regulamin najmu lokali mieszkalnych> oraz w biurze Spółdzielni.

Oferty akceptujące czynsz najmu w wysokości 1000 złotych miesięcznie można składać w biurze Spółdzielni do dnia 30 września 2021 roku. Poza czynszem najmu najemca będzie także ponosić koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody i jej podgrzania oraz domofonu i wywozu śmieci.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

 

KOMUNIKAT

 

Szanowni Mieszkańcy budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich

 

Do Zarządu wpłynął wniosek o zainstalowanie monitoringu w windzie i na piętrach jednej z klatek schodowych budynku Spółdzielni przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Nie ma jednak powodu, aby instalować monitoring tylko w jednym miejscu, albowiem wszyscy mieszkańcy budynku powinni być traktowani jednakowo pod względem zaspakajania i finansowania ich potrzeb. Dlatego też Zarząd rozważa możliwość zainstalowania kamer we wszystkich windach budynku lub jego piętrach. Zwiększa to jednak znacznie koszty związane z ilością kamer, okablowaniem i rejestracją obrazu.

Z technicznego punktu widzenia instalacja kamer w windach jest możliwa po uzyskaniu akceptacji Urzędu Dozoru Technicznego. Zamontowanie kamer w windach odstraszyłoby osoby, które dokonują zniszczeń i zanieczyszczeń kabiny i pomogłaby w ewentualnym rozpoznaniu takich osób, jednak kamera zawsze byłaby w zasięgu ewentualnego sprawcy i z tego względu narażona byłaby na uszkodzenie.

Z punktu widzenia ochrony danych osobowych (wizerunku) zainstalowanie kamer w windach jest możliwe, należy bowiem przyjąć, że windy są tak samo dostępnym miejscem, jak teren na podwórzu, gdzie kamery są zainstalowane.

Większe wątpliwości budzi instalowanie kamer wewnątrz budynku na piętrach, gdyż znacznie bardziej ogranicza to Państwa prywatność poprzez rejestrację bezpośrednich wejść do mieszkań. Ponadto, niesie za sobą  znacznie wyższe nakłady. Koszty montażu kamer tylko w windach to szacunkowo około 15 tysięcy złotych i jest to kwota dla tak dużego budynku niebyt wysoka. Jeżeli jednak kamery miałyby objąć wszystkie pietra, koszty te byłyby już znaczące, bo wyniosłyby już około 90 tysięcy złotych, albowiem oprócz kosztów samych kamer należałoby także ponieść koszty okablowania wzdłuż pięter oraz zwiększenia ilości rejestratorów i nośników pamięci.

Prosimy zatem Państwa o wyrażanie opinii na ile zamontowanie kamer w windach i na każdym piętrze będzie dla Państwa utrudnieniem, a na ile zwiększy poczucie Państwa bezpieczeństwa. Opinie można przekazać pisemnie na adres Spółdzielni, pocztą elektroniczną na adres domy.spoldzielcze@op.pl, lub telefonicznie 61 85 24 466.


 

INFORMACJA

Poznań, 1 lipca 2021 roku.

Zarząd Spółdzielni informuje, że w wyniku pisemnego głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia, które odbyło się
w dniach 25, 28 i 29 czerwca 2021 roku podjęte zostały następujące uchwały:

 

 • Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.
 • Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 • Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności od 26 sierpnia 2020 do 31 maja 2021 roku.
 • Uchwała nr 4 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.

 

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Domy Spółdzielcze" w Poznaniu informuje,
że KASA Spółdzielni będzie czynna od 05 lipca 2021r. do 04 sierpnia 2021r.
w godzinach od 9:00 do 12:00 i dodatkowo w poniedziałki od 13:00 do 15:30.

W dniach od 05 sierpnia do 22 sierpnia kasa będzie nieczynna.
Wpłaty bez prowizji z tytułu opłat eksploatacyjnych można dokonywać
w SANTANDER BANK POLSKA S.A. przy Placu Wolności 15.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.


 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni – Uchwała nr 4

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

z dnia 29.06.2021 roku

w sprawie: przekazania nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości.

 

 1. Nadwyżkę bilansową Spółdzielni za 2020 rok stanowiącą zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i powstałą z pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej oraz pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie 959.009,10 zł. przeznacza się na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 4
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze w Poznaniu

z dnia  29 czerwca 2021 roku.

     Fundusz remontowy   Pokrycie kosztów eksploatacji               Razem
Marii Magdaleny 50 649,14   50 649,14
Cegielskiego 2-6 44 088,57   44 088,57
Cegielskiego 8 19 064,99   19 064,99
Kazimierz Wielkiego 56 336,33 3 000,00 59 336,33
Garbary 2a 13 679,74   13 679,74
Garbary 105 460,97 20 000,00 125 460,97
Powstańców Wielkopolskich 195 633,34 30 000,00 198 633,34
Ratajczaka 34 311,53   34 311,53
Królowej Jadwigi, Karmelicka 3 115 361,72   115 361,72
Strzelecka 17 54 173,40   54 173,40
Strzelecka 31-35 68 836,58   68 836,58
Solna 45 611,91   45 611,91
Chełmońskiego 11 36 474,82 7 000,00 43 474,82
Owsiana 26 761,60   26 761,60
Winogrady 32 564,46   32 564,46
  899 009,10 60 000,00 959 009,10

 


Wyjaśnienia do podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok

W 2020 roku Spółdzielnia wypracowała nadwyżkę w wysokości 959.009,10 złotych. Część nadwyżki w wysokości 18,843,49 złotych, pochodząca z reklam i wynajmu gruntu należącego do wyodrębnionych nieruchomości przyporządkowana jest do tych nieruchomości, w których powstały przychody. Pozostała część w wysokości 940,165,41 pochodząca z majątku Spółdzielni, głównie z wynajmu lokali, dzielona jest pomiędzy nieruchomości proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych każdej nieruchomości w całkowitej powierzchni lokali mieszkalnych Spółdzielni.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, cała wypracowana w 2020 roku nadwyżka podzielona zostaje pomiędzy nieruchomości Spółdzielni. W uchwale dotyczącej podziału nadwyżki, w większości nieruchomości cała przypadająca dla danej nieruchomości nadwyżka przeznaczona jest na fundusz remontowy. W kliku nieruchomościach, w których spodziewane jest ujemne saldo przychodów i kosztów na koniec 2021 roku, część dzielonej kwoty przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów eksploatacji tej nieruchomości.


 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni – Uchwała nr 3

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

z dnia 29.06.2021 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 26 sierpnia 2020 do 31 maja 2021 roku.

 

Walne Zgromadzenie Członków działając w oparciu o postanowienia par 38 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawa spółdzielczego ( Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm.) oraz par. 33 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

 1. Walne Zgromadzenie Członków przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Spółdzielcze” za okres od 26 sierpnia 2020 roku do 31 maja 2021 roku.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni – Uchwała nr 2

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

z dnia 29.06.2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Walne Zgromadzenie Członków działając w oparciu o postanowienia par 38 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawa spółdzielczego ( Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm.) oraz par. 33 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

 1. Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Rady Nadzorczej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2020, na które składają się:
 • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20.784.393,53 złotych,
 • rachunek wyników za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 959.009,10 złotych
 • informacja dodatkowa.
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni – Uchwała nr 1

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze 

z dnia 29.06.2021 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku

 

Walne Zgromadzenie Członków działając w oparciu o postanowienia par 38 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawa spółdzielczego ( Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm.) oraz par 33 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

 1. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Spółdzielcze” z działalności w 2020 roku.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zawiadomienie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze w Poznaniu działając na podstawie uchwały Zarządu nr 53/2021 oraz art. 36 par. 9 do 12 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2020 poz.275 ze zm.) zawiadamia, że w dniach

25 czerwca 2021 roku w godzinach od 8 do 16

28 czerwca 2021 roku w godzinach od 8 do 18

29 czerwca 2021 roku w godzinach od 8 do 16

w biurze Spółdzielni przy ulicy Cegielskiego 4a odbędzie się głosowanie przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 rok
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
 3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 26.08.2020 do 25.08.2021 r.
 4. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2020 rok

Rejestracja uprawnionych osób poprzez podpisanie listy i wydanie im kart do głosowania nastąpi w dniu głosowania, w momencie ich stawienia się w lokalu biura Spółdzielni i okazania dokumentu tożsamości.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał dostępne są dla członków w biurze Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni po złożeniu zamówienia pod adresem domy.spoldzielcze@op.pl mogą otrzymać kopie dokumentów pocztą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres.


 

INFORMACJA

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej

Domy Spółdzielcze w Poznaniu

 

Pomimo, że sytuacja w zakresie epidemicznym uległa w ostatnim czasie znacznej poprawie, nadal nie jest możliwe w krótkim terminie zorganizowanie Walnego Zgromadzenia w dotychczasowo przyjętej formule spotkania z członkami Spółdzielni. Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku do dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zabraniają w praktyce organizowania i udziału w zgromadzeniach w o takiej liczbie osób, jaka zwykle bierze udział w Walnym Zgromadzenie. Przepisy te ulegają zmianom, jednak w najbliższym sytuacja nie poprawi się na tyle, aby zwołać Walne Zgromadzenie do końca czerwca, jeszcze przed sezonem wakacyjnym. Być może będzie to możliwe na jesieni, jednak wówczas spodziewana jest kolejna fala epidemii.

Z drugiej strony przepisy obligują Spółdzielnię do zwołania Walnego Zgromadzenia dopiero w terminie 6 tygodni o dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Nie wiadomo jednak, kiedy nastąpi odwołanie ogłoszonego w marcu 2020 roku stanu epidemii, jednak nie należy przypuszczać, aby nastąpiło to do końca roku

Zarząd nadal stoi na stanowisku, że odbycie Walnego Zgromadzenia w tradycyjnej formie jest dla członków Spółdzielni lepszym rozwiązaniem niż głosowanie indywidualne, dlatego też lepiej odbyć je w takiej formie, jednak przed sezonem urlopowym nie jest to będzie możliwe.

Brak niektórych uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu powoduje jednak komplikacje w funkcjonowaniu Spółdzielni. Nadwyżka bilansowa wypracowana w 2020 roku, która w założeniu miała być przeznaczona przez Walne Zgromadzenie dla poszczególnych nieruchomości na fundusz remontowy lub ewentualnie na pokrycie kosztów eksploatacji, nie została podzielona, co utrudnia księgowanie i podejmowanie decyzji o wysokościach stawek eksploatacyjnych i remontowych na kolejny rok. Podjęcie uchwały w drodze pisemnego głosowania okazało się ubiegłym roku bardzo pomocne. W głosowaniu udział wzięła podobna liczba , co w Walnych Zgromadzeniach w ostatnich latach.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd postanowił skorzystać z przepisów umożliwiających podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia w drodze pisemnego glosowania i zaproponował podjęcie uchwał w takim trybie w końcu czerwca. W drodze pisemnego głosowania głosowane będą uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań i podziału nadwyżki. Pozostałe sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia umieszczone zostaną w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w terminie 6 tygodni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał oraz do wzięcia udziału w głosowaniu. Osoby, które są zainteresowane głosowaniem proszone są o przybycie w maseczkach i zachowanie odpowiednich odległości.

Zarząd Spółdzielni